Gebruiksvoorwaarden

Door het raadplegen en/of het gebruik van deze Website, verklaart u dat u uw gedrag zal aanpassen aan en dat u gebonden bent door de Gebruiksvoorwaarden zoals hieronder vermeld, en ook, desgevallend, door het reglement van de actie dat van toepassing is. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen en wij vragen u derhalve om regelmatig de inhoud ervan na te kijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Website editor. De huidige Website wordt uitgegeven door Takeda Belgium Comm. VA (hierna "Takeda") met de maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem (België) en met ondernemingsnummer 0448.691.613.

Disclaimer - Inhoud van deze Website. Deze Website verschaft hoofdzakelijk inlichtingen over productlijn Glucadol® en is enkel voor het Belgisch publiek bestemd. De inlichtingen van deze Website over de productlijn Glucadol® dienen enkel voor informatieve doeleinden. Deze kunnen niet gebruikt worden voor het diagnosticeren of behandelen van een aandoening of ziekte. De op deze Website beschikbare inlichtingen maken geen consultatie of medisch onderzoek uit en kunnen deze ook niet vervangen. Elk gezondheidsprobleem dient te worden onderworpen aan een consultatie of persoonlijk medisch onderzoek in het bijzijn van een dokter om passende diagnose en behandeling te kunnen vaststellen. Takeda spant zich in om zich ervan te vergewissen dat de inhoud van deze Website correct is en regelmatig wordt geactualiseerd. Desalniettemin kan Takeda het exact, betrouwbaar, juist en compleet karakter van de inhoud van deze Website niet garanderen. Takeda kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de inhoud van deze Website. In geen geval kan Takeda aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zich voordoet bij het raadplegen van deze Website of bij het gebruik van deze Website of zijn inhoud, en dit zelfs wanneer Takeda op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website door de gebruikers. De gebruiker verbindt zich ertoe om deze Website of één van de hieraan verbonden diensten niet te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Takeda. De gebruiker verbindt zich er ook toe om geen persoonsgegevens, zoals e-mails, van andere gebruikers van de Website of andere hieraan verbonden diensten te verzamelen of te bundelen, zonder voorafgaandelijk hun toestemming te hebben verkregen. Bovendien is het verboden om substantiële delen van de Website te downloaden of hergebruiken, of op regelmatige basis of systematisch minder substantiële delen te downloaden of hergebruiken. Het is evenzeer verboden om virussen of andere technologieën te verspreiden die schadelijk zijn voor de goede werking van de Website of voor de belangen van andere gebruikers.

Inlichtingen gepubliceerd door gebruikers. De gebruiker die ook auteur is van de inhoud die hij beslist op deze Website te verspreiden in de rubriek "Community" (ongeacht of dit gebeurt onder de vorm van tekst, foto's en/of video's) (hierna genoemd "Derdeninhoud") is als enige verantwoordelijk voor wat hij beslist te publiceren. Hij verbindt zich om nauwgezet alle toepasselijke wet- en regelgeving te respecteren, en bijgevolg, verbindt hij zich ertoe om geen inhoud te publiceren die, op een niet-exhaustieve wijze, lasterlijk, schadelijk, beledigend, racistisch of obsceen is, of die rechten van derden schaadt (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten indien hij niet over de noodzakelijke toestemming van de titularissen van de overeenkomstige rechten beschikt), enz. Meer in het bijzonder garandeert hij dat hij van iedere afgebeelde persoon toestemming heeft gekregen voor het gebruik en verspreiding van diens afbeelding. 

De Derdeninhoud die op dergelijke wijze op deze Website wordt gepubliceerd, behoort exclusief toe aan diens auteur en de aanwezigheid hiervan op deze Website houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie in vanwege Takeda. Takeda verwerft aldus geen enkel eigendomsrecht op de Derdeninhoud, maar de respectievelijke gebruikers verstrekken haar een niet-exclusief, overdraagbaar (met inbegrip van het recht om sublicenties toe te staan) recht om ten kosteloze titel en wereldwijd de inhoud te gebruiken, reproduceren, verdelen, weergeven en te exploiteren in het kader van haar activiteiten, en om hiermee afgeleide werken te vervaardigen, met inbegrip van en zonder gelimiteerd te zijn tot, voor de promotie en herverdeling van de gehele Website of delen hiervan, in eender welk formaat en op eender welke drager. Elke gebruiker-auteur van Derdeninhoud is bovendien volledig geïnformeerd over het feit dat, rekening houdend met de intrinsieke eigenschappen van het Internet, de inhoud die hij beslist te verspreiden niet beschermd is tegen de risico's van illegaal kopiëren of piraterij, zonder dat Takeda hiervoor kan worden aangesproken.

Wat meer in het bijzonder de Derdeninhoud betreft die in het formaat van beeldfragmenten  verspreid wordt, verbindt elke gebruiker zich ertoe om deze enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te consulteren, en enkel voor doeleinden van ?streaming', hiermee wordt bedoeld op een dergelijke wijze dat de Derdeninhoud enkel gevisualiseerd wordt op het werkelijke tijdstip van raadplegen en niet kan worden gedownload, gekopieerd of herverdeeld.

Tenslotte houdt Takeda zich het recht voor om op elk moment de Derdeninhoud geheel of gedeeltelijk al dan niet te publiceren. In haar hoedanigheid van hosting provider zal Takeda elke manifest onwettige inhoud verwijderen vanaf het moment waarop zij hiervan op de hoogte wordt gesteld en de gebruikersaccount van de corresponderende gebruiker kan worden gedeactiveerd, zonder enige voorafgaande formaliteiten. 

Werking van deze Website. Takdeda geeft geen enkele garantie omtrent de beschikbaarheid en goede werking van deze Website en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onderbreking van de beschikbaarheid of gebrek in de werking ervan ongeacht de oorzaak hiervan (bijvoorbeeld ingeval van een virus of eender welke informaticabesmetting). Bovendien heeft Takeda het recht om de Website op elk ogenblik en zonder enige motivering tijdelijk of permanent niet langer ter beschikking te stellen.

In geval van betwisting in verband met enige elektronische communicaties met betrekking tot het gebruik van deze Website (zoals het in communicatie treden met deze Website, enz.) hebben de technische gegevens van Takeda een grotere bewijswaarde.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze Website en de inhoud ervan, waarmee op niet-exhaustieve wijze worden bedoeld de teksten, diagrammen, afbeeldingen, beeldfragmenten, geluiden, logos en iconen, zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten (merken, databases, enz.) en kunnen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gebruikt, aangepast en/of vertaald, dit geheel of gedeeltelijk, behoudens geschreven voorafgaande toestemming van Takeda en/of de respectievelijke auteur ingeval van Derdeninhoud, en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot downloaden en printen van delen van deze Website voor louter informatieve, educatieve, wetenschappelijke en niet-commerciële doeleinden, niettemin op voorwaarde dat de inhoud niet gewijzigd wordt en dat de verwijzingen naar auteurs-, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden blijven. Elk gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit deze Website, worden door Takeda niet gecontroleerd en Takeda kan noch voor illegale inhoud van deze websites, noch voor de websites waarnaar deze websites verwijzen verantwoordelijk worden gehouden. De aanwezigheid op deze Website van een hyperlink naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie in vanwege Takeda.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze Website, het beheer en het gebruik ervan worden beheerst door het Belgisch recht. Behoudens enige hiermee tegenstrijdige bepaling van dwingend recht, zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd voor alle geschillen in verband met de toegang en/of het gebruik van deze Website.

Indien u vragen heeft betreffende onze Gebruiksvoorwaarden of ons beleid voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op takeda.belgium.otc(at)takeda.com of via post op het volgende adres: Takeda Belgium Comm. VA, Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem.

Laatste update: augustus 2013.